Algemene voorwaarden

Artikel 1 - Toepassingsgebied

De algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, bestellingen en overeenkomsten aangegaan door Upperscore. Deze voorwaarden prevaleren in geval van een conflict tussen deze voorwaarden en de voorwaarden van de klant. De voorwaarden van de klant, met inbegrip van aangebrachte wijzigingen aan de voorwaarden van Upperscore, zijn enkel bindend ten aanzien van Upperscore in zoverre Upperscore deze wijzigingen vooraf, expliciet en schriftelijk heeft aanvaard. In geval één of meerdere van de bepalingen in tegenspraak of inconsistent zijn met één of meer bepalingen neergelegd in een contractueel document, dan prevaleren deze laatste.

Artikel 2 - Totstandkoming van de overeenkomst

De offertes van Upperscore zijn slechts geldig indien zij een geldigheidsduur bevatten. Bestellingen en overeenkomsten zijn slechts bindend na schriftelijke bevestiging van Upperscore of door het opsturen van de factuur.

Artikel 3 - Prijs en leveringstermijnen

De prijs is deze zoals op het bestek werd vermeld. De prijzen en onkosten weergegeven in de prijslijst van Upperscore kunnen evenwel te allen tijde, zonder voorafgaande verwittiging, worden gewijzigd en aangepast aan de evolutie van de vaste en/of variabele kosten.

In dit geval geldt de nieuwe prijs zoals vermeld op de voorzijde van de factuur. Data en leveringstermijnen zijn louter informatief en niet bindend voor Upperscore, tenzij expliciet en schriftelijk anders overeengekomen.

Het overschrijden ervan verschaft de koper geen enkel recht op schadevergoeding en/of annulering van zijn bestelling.

Artikel 4 - Betaling

Behoudens andersluidend beding vermeld op de factuur, zijn alle facturen van Upperscore contant betaalbaar. Elke factuur die niet betaald werd binnen de 30 dagen brengt een intrest op van 10% per jaar vanaf de vervaldag. Bij niet-betaling op de vervaldag is bovendien een conventionele forfaitaire schadevergoeding van 10% op het factuurbedrag, met een minimum van 150 euro, verschuldigd.

De intresten en de forfaitaire schadevergoeding zijn van rechtswege verschuldigd op de datum van de vervaldag, zonder voorafgaande ingebrekestelling. De eventueel van toepassing zijnde belastingen en invoerheffingen zijn voor rekening van de klant.

Indien het vertrouwen van Upperscore in de kredietwaardigheid van de klant geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de klant en/of aanwijsbare andere gebeurtenissen die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de klant aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, of bij wanbetaling van een factuur, behoudt Upperscore zich het recht voor van de klant waarborgen te eisen en/of nog resterende leveringen op te schorten, zonder enige formaliteit en onder voorbehoud van alle rechten van Upperscore.

Upperscore behoudt zich het recht voor de gehele bestelling of een deel ervan te annuleren, zelfs indien de goederen en/of diensten reeds geheel of gedeeltelijk werden geleverd. In voorkomend geval zal bij wijze van schadevergoeding het bedrag verschuldigd zijn waarvan sprake in artikel 5.

Artikel 5 Ontbinding

Elke annulering dient schriftelijk te geschieden. Zij is slechts geldig mits schriftelijke aanvaarding van Upperscore. In geval van eenzijdige ontbinding door de klant van een overeenkomst betreffende de levering van goederen en/of diensten vóór de levering, is de klant aan Upperscore een schadevergoeding van 30% verschuldigd. De reeds door Upperscore gemaakte kosten zijn voor rekening van de klant. Indien de door Upperscore geleden schade hoger is dan 30%, behoudt Upperscore zich het recht voor een hogere schadevergoeding te eisen.

Artikel 6 - Testen en installatie van de goederen

De klant is verantwoordelijk voor de installatie en het testen van de goederen en/of diensten geleverd door Upperscore. Op vraag van de klant en na goedkeuring door Upperscore, zal Upperscore de installatie uitvoeren tegen de op dat ogenblik geldende prijzen.

Artikel 7 - Aanvaarding van goederen en diensten

De klant wordt geacht definitief de door Upperscore geleverde goederen aanvaard te hebben, tenzij Upperscore schriftelijk op de hoogte werd gebracht van een defect binnen 10 dagen na levering van de goederen of na het ontdekken van een verborgen defect. Indien de klacht ontvankelijk en gegrond is, blijft de verantwoordelijkheid beperkt tot de prijs van de geleverde goederen. Geen enkele andere schade van de koper of van een derde zal vergoed worden. De door Upperscore geleverde diensten worden geacht volledig aanvaard te zijn door de klant op het ogenblik van de levering van de diensten.

Artikel 8 - Overdracht van eigendom

Er is geen overdracht van eigendom.

Artikel 9 - Eigendomsrechten

Alle eigendomsrechten (waaronder, maar niet beperkt tot, auteursrechten, patentrechten, merknamen, zakengeheimen, methoden, procedures, know-how) met betrekking tot de goederen en dienstverlening van Upperscore blijven uitsluitend eigendom van Upperscore en/of de derde partij.

De klant verbindt zich ertoe deze eigendomsrechten te respecteren en aanvaardt dat hij uitsluitend beperkte gebruiksrechten krijgt. De informatie en documentatie die aan de klant overhandigd wordt, mag niet geheel of gedeeltelijk gekopieerd of aan derden getoond en/of overhandigd worden in welke vorm ook. Zij mag slechts gebruikt worden voor het doel waarvoor zij verstrekt werd.

De klant aanvaardt gebonden te zijn door de licentievoorwaarden die van toepassing zijn op deze producten en diensten. Een kopie van de licentievoorwaarden kan bekomen worden op eenvoudig verzoek.

Artikel 10 - Garantie en aansprakelijkheid

Upperscore garandeert dat de goederen substantieel conform zijn met de productspecialisaties zoals weergegeven in de licentieovereenkomst. De garantie en aansprakelijkheid voor goederen van derden, geleverd door Upperscore, beperkt zich tot de garantie gegeven door de derde partij zoals vermeld in de licentievoorwaarden voor zulke goederen en waarvan de klant op eenvoudig verzoek vóór de aankoop van de goederen en/of diensten van Upperscore een kopie kan krijgen.

Alle diensten worden ‘as is’ geleverd. Deze garantie geldt slechts in zoverre de klant aantoont dat de gebreken tot uiting gekomen zijn in normale of in de voorgeschreven gebruiksomstandigheden. De garantie geldt niet in geval van slechte installatie, slecht onderhoud, ondeskundige herstelling en niet-toegelaten wijziging door de klant.

Upperscore is enkel aansprakelijk tot vergoeding van de rechtstreekse schade toegebracht aan de klant indien en in zoverre de klant deze schade bewijst en Upperscore de waarachtigheid van de schade erkent.

Het bedrag van deze schadevergoeding zal in ieder geval niet hoger zijn dan de facturatieprijs of het tarief te betalen voor de producten en/of dienstverlening die de schade veroorzaakten, en is in ieder geval gelimiteerd tot een maximum van € 10.000 per schadegeval.

Upperscore is niet aansprakelijk voor onvoorzienbare schade, gevolgschade of onrechtstreekse schade (waaronder, maar niet beperkt tot, commercieel of financieel verlies van cliënteel, het verlies van informatie, gegevens of programma’s of handelingen of eisen tot schadevergoeding ingesteld door derde partijen). Upperscore vergoedt geen schade veroorzaakt door hardware, software en andere producten en/of diensten geleverd of verleend door andere partijen dan Upperscore. Upperscore vergoedt evenmin schade veroorzaakt door de schuld van het slachtoffer of een derde. Elke eis tot schadevergoeding onder dit artikel moet Upperscore binnen 5 dagen na het oplopen van de schade schriftelijk bereiken.

Artikel 11 - Overmacht

In geval van overmacht, zoals brand, staking, rellen, nalatigheid van leveranciers of eender welke handeling buiten de controle van Upperscore, is Upperscore niet verantwoordelijk voor een gebrekkige en/of vertraagde uitvoering van al haar of een deel van haar verplichtingen. Indien een product en/of dienst ten gevolge van een geval van overmacht niet kan geleverd worden, behoudt Upperscore zich het recht voor de overeenkomst zonder schadevergoeding te verbreken. Huidige of toekomstige invoer- en uitvoerbeperkingen en regelingen in verband met goederen en diensten die Upperscore eventueel hinderen bij het leveren van goederen en/of diensten, worden beschouwd als een geval van overmacht.

Artikel 12 - Export- en importbepalingen

De uitvoer onder deze voorwaarden gebeurt onder voorbehoud van het bekomen, indien van toepassing, van een toelating voor export en/of import van producten, dienstverlening en documentatie van het land van oorsprong voor de levering van de klant. Indien binnen de 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst de vereiste toelatingen en licenties niet werden toegekend en ter kennis van Upperscore werden gebracht, zal de overeenkomst als onbestaande worden beschouwd. De klant zal met betrekking tot deze producten, dienstverrichtingen en documentatie, niet tegen de van kracht zijnde export- en/of importbepalingen en/of licentievoorwaarden in handelen.

Artikel 13 - Toepasselijk recht en bevoegde jurisdictie

 

Op deze voorwaarden en op elke bestelling, aanvaarding of overeenkomst die onder deze voorwaarden valt, is het Belgisch recht van toepassing, met uitsluiting van het Weens Koopverdrag. Het vredegerecht van het 3e kanton, de Rechtbank van Eerste Aanleg en de Rechtbank van Koophandel van het gerechtelijke arrondissement Dendermonde hebben de exclusieve jurisdictie over elk geschil met betrekking tot deze voorwaarden en elke bestelling, aanvaarding of overeenkomst waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.